Pagina wordt geladen ...
Vispas
Bestel hier online de vispas

Uitslagen voorjaarscompetitie 50+

 

Dinsdag 22 Maart: Hgv Vaart - Nijstad vanaf 16 t/m 40
 Plaats  A  Naam                                         Punten  Gewicht
A 1 Otto v Veen   1 3030
A 2 Jan Balast   2 2580
A 3 Lute Dijkema   3 2170
B ! Henk Giethoorn   1 1840
B 2 Henk Gruppen   2 1640
B 3 Richard v.d. Horst   3 1460

 

Dinsdag 29 Maart: Hgv Vaart - Rogat beneden
 Plaats B  Naam                                       Punten  Gewicht
A 1 Lute Dijkema 1 3400
A 2 Otto v Veen 2 2580
A 3 Jan Ballast 3 2180
B 1 Chris Hooge 1 3360
B 3280 Richard vd Horst 2 3280
B 3 Henk Gruppen 3 3100

 

Dinsdag 5 april: Zwinderskanaal over brug R
 Plaats  Naam                                       Punten  Gewicht
A 1 Lutte Dijkema 1 900
A 2 A Lopulisa 2 880
A 3      
B 1 Bé Kleine 1 1000
B 2 Chris Hooge 2 980
B 3 Geert Woltinge 3 800

 

Dinsdag 12 April: Hgv Vaart - Ossensluis (Gaswin lokatie)
 Plaats  Naam                                       Punten  Gewicht
A 1 Wander Rotmensen 1 1880
A 2 Stoffer Otten 2 860
A 2 Henk Giethoorn 3 860
B 1 Freek Snippe 1 2400
B 2 Geert Woltinge 2 1420
B 3 Chris Hooge 3 1060

 

Dinsdag 19 April: Hgv vaart  Rogat boven Koopman
 Plaats  Naam                                           Punten  Gewicht 
 A 1 Henk Gruppen 1 1660
A 2 Freek Snippe 2 1500
A.3 Jaap Schonewille 3 960
B 1 G v Essen 1 2760
B 2 Jan Ballast 2 1610
B 3 Chris Hooge 3 1470

 

DInsdag 26 April: Nijstad (gewijzigt parcours)
 Plaats  Naam                                       Punten     Gewicht
A 1 Richard vd Horst 1 1660
A 2 Otto v Veen 2 1620
A 3 Henk Giethoorn 3 1430
B 1 G v Essen 1 3440
B 2 Freek Snippe 2 3420
B 3 Jan Ballast 3 2560

 

Dinsdag 3 mei: Hgv vaart Rogat beneden
 
 Plaats  Naam                                           Punten  Gewicht
A 1  Henk Giethoorn 1 2270
A 2 Lute Dijkema 2 2110
A 3 Otto v Veen 3 1960
B 1 Stoffer Otten 1 1780
B 2 Richard v.d Horst  2 1300
B 3 Anis Lopulisa en Chris Hooge 3 880

 

 

Dinsdag 10 Mei: Zinderskanaal
 Plaats  Naam                                        Punten  Gewicht
A 1 Lute Dijkema 1 4040
A 2 Chis Hooge 2 3160
A 3 G v Essen 3 1760
B 1 Wander Rotmensen 1 8510
B 2 Geert Woltinge 2 2130
B 3 Jan Ballast 3 1370

 

 

Einduitslag punten
 Plaats  Naam  Punten
 1. Lute Dijkema 12
 2. Chris Hooge 14
 3. Otto v Veen 15
 

 

Einduitslag gewicht
 Plaats  Naam  Gewicht
 1. Lute Dijkema 15040
 2. Chis Hooge 14250
 3. Freek Snippe 13320