Pagina wordt geladen ...
Vispas
Bestel hier online de vispas

Agenda Algemene Ledenvergadering 2018

 

Datum : Maandag 26 maart 2018

Plaats :  Ichthuskerk, Rozenstraat 1, Hoogeveen

 

Aanvang: 20.00  uur.

 

Agenda :

 

1.   Opening

2.   Notulen algemene ledenvergadering gehouden op 27 maart 2017

3.   Ingekomen- en uitgaande stukken

4.   Mededelingen

5.   Jaarverslag secretaris 2017

6.   Financieel jaarverslag penningmeester 2017

7.   Verslag kascommissie

8.   Benoeming kascommissie

9.   Verslag accountant

10. Vaststellen contributie 2019

11. Pauze met verkoop loten

12. Begroting 2018

13. Bestuursverkiezing

 

De heer A. Kikkert ( Voorzitter) is aftredend en herkiesbaar ?

De heer P. Engels ( Jeugdcommissie) is aftredend en herkiesbaar?

 

Namen van kandidaten en tegenkandidaten kan men schriftelijk indienen, tot uiterlijk 3 dagen voor de algemene ledenvergadering bij de secretaris.

J. Bouwknegt, De Schoener 7, 7908 DG Hoogeveen.

E-mail adres : info@hetvettebaarsje.nl

 

In overeenstemming met het besluit, genomen in de algemene ledenvergadering van 26 november 1990, dient men voor het stemmen bij volmacht een volmacht formulier uiterlijk 1 week voor aanvang van de algemene ledenvergadering af te halen bij de secretaris dhr. J. Bouwknegt.

14. Rondvraag

15. Sluiting

16. Verloting